Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Α. Γενικά

1. Οι παρόντες γενικοί όροι εφαρμόζονται και είναι ισχυροί και δεσμευτικοί για κάθε χρήστη ο οποίος περιηγείται στην ιστοσελίδα και τα τμήματα αυτής που είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο υπό το όνομα χώρου “everythinginart.com”, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί σε δευτερεύον του ως άνω όνομα χώρου (subdomain).
2. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και η χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που αυτή διαθέτει, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κανένα περιορισμό διαθέσιμοι προς ανάγνωση και μελέτη σε όλους τους χρήστες της, σε σημείο που κατά την αντίληψη και πείρα του μέσου ανθρώπου συνηθίζεται, ήτοι στο υποσέλιδο (footer) της ιστοσελίδας, δια του υπερσυνδέσμου “http://everythinginart.com/el/terms-and-conditions/”, με διακριτικό όνομα “Όροι Χρήσης”.
3. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί χώρο παρουσίασης προβολής και λειτουργίας της ιστοσελίδας “EVERYTHINGINARΤ”, περιέχει πληροφορίες για την δράση και την οργάνωση αυτής.

Β. Περιεχόμενο που δεν αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Πωλήτριας

1. Το περιεχόμενο που αναρτάται στις ενότητες με τίτλο “About”, συνιστά σύντομη παρουσίαση και συναφείς πληροφορίες για την επιχείρηση που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα που αυτή περιέχει. Το εν λόγω περιεχόμενο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση τμήμα του ηλεκτρονικού καταστήματος και η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει αυτό οποτεδήποτε, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
2. Το περιεχόμενο που αναρτάται στις ενότητες με τίτλους ”Artists” “News” και “Sell”, αποτελεί επίκαιρο πληροφοριακό περιεχόμενο για τους συνεργαζόμενους με το Κατάστημα καλλιτέχνες, ιστολόγιο (ροή νέων), και πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Πωλήτρια εκτός διαδικτύου και είναι ανεξάρτητες του ηλεκτρονικού καταστήματος.
3. Η μεταβολή του περιεχομένου των ανωτέρω ενοτήτων δεν συνιστά μεταβολή του νομικού προσώπου της επιχείρησης, ούτε αποτελεί λόγω πλάνης περί την ταυτότητα της αντισυμβαλλόμενης δια του ηλεκτρονικού της καταστήματος, όπως κατωτέρω και σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 ορίζεται.
4. Σε περίπτωση που ο χρήστης της ιστοσελίδας δεν είναι καταναλωτής αλλά υποψήφιος / υποψήφια εργαζόμενος / εργαζόμενη / καλλιτέχνης και επιθυμεί να υποβάλει βιογραφικό / πρόταση συνεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σχετική ενότητα (Θέσεις Εργασίας / Συνεργασία με Καλλιτέχνες), η επιχείρηση δεσμεύεται ενώπιον του κάθε υποψηφίου να τηρήσει την υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας της υποβολής της αιτήσεως και του σχετικού βιογραφικού σημειώματος / συνοδευτικής επιστολής, σύμφωνα και με όσα προβλέπει ο Ν.2472/1997 όπως σήμερα τροποποιημένος ισχύει για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βιογραφικά και συνοδευτικές επιστολές που δεν θα αποστέλλονται ως ορίζεται στην οικεία ενότητα της ιστοσελίδας (με email στο dendrinosyan@hotmail.com και θέμα «Αίτηση Συνεργασίας»), δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Γ. Ορισμοί

1. Χάριν συντομίας στην διατύπωση των γενικών όρων συναλλαγών, θα χρησιμοποιούνται εφεξής οι ακόλουθοι όροι:
2. Ως “Κατάστημα” ορίζεται το ηλεκτρονικό διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων & έργων τέχνης που έχει αναρτηθεί και λειτουργεί στον παρόντα ιστοχώρο, προσβάσιμο δια των υπερσυνδέσμων:
~ “http://everythinginart.com/demo/product-category/art” για έργα τέχνης μοναδικής ενσωμάτωσης και
~ “http://everythinginart.com/demo/product-category/craft” για έργα σε γραμμή παραγωγής, χειροποίητα ή μη.
3. Ως “Πωλήτρια” ορίζεται η ατομική επιχείρηση του

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΩΜΑ , με έδρα ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 19 ΧΑΛΑΝΔΡΙ , με ΑΦΜ 047680723 και υπαγόμενου στη ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ » και ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 152950203000 η οποία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της παρούσης ιστοσελίδας και αντισυμβαλλόμενη πωλήτρια για κάθε πώληση που συμφωνείται δια της ιστοσελίδας αυτής.
4. Ο αριθμός ΓΕΜΗ είναι 152950203000
5. Ως “Αγοραστής” ορίζεται κάθε χρήστης της ιστοσελίδας που φυλλομετρά – περιηγείται – στις ενότητές της, είτε συμβάλλεται με την Πωλήτρια με σκοπό την αγορά προϊόντων είτε όχι.
6. Ως “Σύμβαση” ορίζεται το παρόν κείμενο με όλες τις ενότητες αυτού
7. Ως “Προϊόντα” ορίζονται όλα αδιακρίτως τα προς πώληση έργα τέχνης, μοναδικής ενσωμάτωσης ή μη, οι χρηστικές κατασκευές χειροποίητες ή σε γραμμή παραγωγής, κλπ από το Κατάστημα

Δ. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Παρουσίαση των Προϊόντων

1. Οι παρόντες γενικοί όροι συναλλαγών (Σύμβαση) καταλαμβάνουν το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο παρόν Κατάστημα και εν γένει κάθε πτυχή της πώλησης των προϊόντων που διατίθενται προς αγορά από τους Αγοραστές του Καταστήματος.
2. Τροποποίηση της Σύμβασης ή αγορά προϊόντων υπό την αίρεση της τροποποίησης αυτής δεν χωρεί, η Πωλήτρια δε, δεν υποχρεούται να εξετάσει , ούτε να αποδεχθεί, οποιοδήποτε αίτημα τεθεί από Αγοραστή για τροποποίηση οποιοδήποτε κεφαλαίου της Σύμβασης αυτής.
3. Στο Κατάστημα η Πωλήτρια αναρτά σε κατηγορίες τα προς πώληση Προϊόντα. Ενδέχεται το ίδιο Προϊόν να αναρτάται σε διαφορετικές κατηγορίες ταυτόχρονα. Η πώληση ενός προϊόντος λογίζεται αποκλειστικά και μόνον ως πώληση λιανικής.
4. Κάθε Προϊόν που διατίθεται προς πώληση παρουσιάζεται στους Αγοραστές σε ειδική μοναδική ανάρτηση, η οποία περιλαμβάνει απεικόνιση του έργου τέχνης, σε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.
5. Στην αυτή μοναδική ανάρτηση αναγράφεται εμφανώς η τιμή του προϊόντος, η επιβάρυνση με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ, η δυνατότητα επιλογής ειδικότερων ιδιοτήτων -εφόσον είναι διαθέσιμες-, η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού, οι διαστάσεις και εφόσον δεν πρόκειται για προϊόν μοναδικής ενσωμάτωσης, η ποσότητα που επιθυμεί ο Αγοραστής να αγοράσει σε τεμάχια (αύξων αριθμός) και κάθε άλλη προσδιοριστική του προϊόντος πληροφορία σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 4 του Ν.2251/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Στις αναγραφόμενες τιμές δίπλα σε κάθε προς πώληση Προϊόν δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς, για τα οποία ο Αγοραστής ενημερώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και αναλόγως των ειδικότερων επιλογών του για τη μέθοδο παράδοσης του Προϊόντος ή των Προϊόντων.
7. Η Πωλήτρια διατηρεί το δικαίωμα απεριόριστου αριθμού μεταβολών στην περιγραφή εκάστου Προϊόντος και στην τιμή αυτών, η αναγραφή – ανάρτηση και μόνον της οποίας δεν συνιστά πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η τιμή αγοράς ενός προϊόντος συμφωνείται ως οριστική με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από τη μεριά του Αγοραστή και όχι απλά με την προσθήκη Προϊόντων στο καλάθι αγορών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η τιμή ενός Προϊόντος μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η Πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον Αγοραστή, ο οποίος δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση του Προϊόντος, να ζητήσει την έκδοση πιστωτικού στοιχείου κατά Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ή επιστροφή σε μετρητά, σε περίπτωση που είχε ήδη καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς του Προϊόντος.
8. Η Πωλήτρια διαθέτει δευτερεύον λογισμικό κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ εκάστου προβαλλόμενου προϊόντος και του Αγοραστή, όπως υπερσύνδεσμο κοινοποίησης του Προϊόντος μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ.
9. Η Πωλήτρια δε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή αδυναμία του Χρήστη να διαμοιραστεί τον υπερσύνδεσμο ενός Προϊόντος από το Κατάστημα, καθώς η αδυναμία αυτή επουδενί προέρχεται από το δικό της λογισμικό, ούτε βρίσκεται στη δική της σφαίρα επιρροής, πλην αφορά υπηρεσίες και λογισμικά που διαχειρίζονται τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
10. Ομοίως η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου των αναρτημένων στο διαδίκτυο ιστοσελίδων των σχεδιαστών των Προϊόντων που αυτή πωλεί δια του Καταστήματος, στις οποίες μπορεί κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παραπέμπει με υπερσύνδεσμο.

Ε. Σύμβαση Πώλησης – Διαθεσιμότητα – Αποστολή / Παράδοση των Προϊόντων και Μέθοδοι Πληρωμής

1. Για την αγορά ενός προϊόντος ο Αγοραστής δύναται να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη ή να προχωρήσει σε μεμονωμένη αγορά άνευ εγγραφής. Τα προσωπικά δεδομένα που η Πωλήτρια συλλέγει δια του λογαριασμού αυτού θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης των Προϊόντων και η επεξεργασία τους διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.
2. Η προσθήκη Προϊόντων στο “καλάθι αγορών” συνιστά απλή προπαρασκευαστική πράξη και δεν αποτελεί πρόταση προς σύναψη σύμβασης. Η πρόταση προς σύναψη της σύμβασης πώλησης πραγματοποιείται με την αποστολή-επιβεβαίωση της παραγγελίας στον διακομιστή της Πωλήτριας, αφού έχει επιλεγεί από τον Αγοραστή ο τρόπος παράδοσης των Προϊόντων.
3. Η σύμβαση της πώλησης καταρτίζεται μόνον με την αποστολή στον διακομιστή – εξυπηρετητή από τον οποίο εξυπηρετείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Αγοραστή μηνύματος επιβεβαίωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων και της προετοιμασίας για την αποστολή τους, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Αγοραστής.
4. Με την κατάρτιση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω, η Πωλήτρια υποχρεούται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που διέπουν το χρόνο και τρόπο παράδοσης των Προϊόντων να καταστήσει αυτά διαθέσιμα προς παράδοση στον Αγοραστή.
5. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην συνάψει σύμβαση πώλησης με τον Αγοραστή, έπειτα από λήψη παραγγελίας στην οποία ο τελευταίος με δήλωσή του γραπτή έχει επιφυλαχθεί για την αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, καθολικά ή αναφορικά με διατάξεις – τμήματα αυτής.
6. Η ανάρτηση ενός Προϊόντος προς πώληση συνεπάγεται την άμεση διαθεσιμότητα αυτού ή τη δυνατότητα διάθεσής του εντός προαιρετικά αναγραφόμενου ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που ανυπαιτίως η Πωλήτρια αδυνατεί να διαθέσει προς πώληση κάποιο από τα Προϊόντα που είναι αναρτημένα στο Κατάστημα, υποχρεούται να ενημερώνει με σχετική αναγραφή τους Αγοραστές και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης σύμβασης πώλησης, δηλαδή επιγενόμενης ανυπαίτιας αδυναμίας διάθεσης των Προϊόντων, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πίστωσης ή επιστροφής του τιμήματος.
7. Ο Αγοραστής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησης του αντιτίμου αγοράς των Προϊόντων:
Είτε τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, για παραλαβή των Προϊόντων από κατάστημα της Πωλήτριας
Είτε τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, για παραλαβή των Προϊόντων από ταχυμεταφορέα
Είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας που γνωστοποιείται στον Αγοραστή κατά την αποστολή – επιβεβαίωση της παραγγελίας – αγοράς των Προϊόντων,
Είτε μέσω PayPal, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που αφορούν σε πληρωμές μέσω PayPal [βλ.σχετικά στην ιστοσελίδα της PayPal, https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/legalhub-full ]
8. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την αντικαταβολή, ο Αγοραστής με την παραλαβή των Προϊόντων από κατάστημα της Πωλήτριας, οφείλει να εξοφλήσει την συμφωνημένη αξία αγοράς, άλλως η Πωλήτρια δεν υποχρεούται να τα παραδώσει, ούτε να πιστώσει το τίμημα.
9. Σε περίπτωση συμφωνίας για πίστωση του τιμήματος, ειδικότεροι όροι θα τυγχάνουν εφαρμογής, κατά νεότερη συμφωνία των μερών. Η Πωλήτρια κατ’ αρχήν δεν συμφωνεί ούτε αποδέχεται την πώληση Προϊόντων επί πιστώσει. Ειδικότερη συμφωνία των μερών δεν αποκλείεται.
10. Σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Πωλήτριας, ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια δια αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο mail dendrinosyan@hotmail.com, την καταχώριση της εντολής πληρωμής δια ηλεκτρονικής τραπεζικής ή την απευθείας κατάθεση σε υποκατάστημα τράπεζας.
11. Η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται διαμέσου λογισμικού ηλεκτρονικής τραπεζικής χρηματοπιστωτικού φορέα (τράπεζας) και η Πωλήτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τη λειτουργία και την ασφάλεια του λογισμικού αυτού. Κατά τη συναλλαγή ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται ότι συναλλάσσεται απευθείας με την Τράπεζα και η Πωλήτρια δεν έχει καμία επιρροή και επέμβαση, ούτε θα μπορούσε να έχει, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων χρέωσης πιστωτικής – χρεωστικής – προπληρωμής κάρτας του Αγοραστή. Για κάθε ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του διαδικτυακού συστήματος πληρωμών ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται να απευθύνεται αποκλειστικά και μόνον στην τράπεζα που παρέχει το σύστημα αυτό ως μέσο πληρωμής.
12. Για κάθε ζημία και βλάβη που ενδεχομένως υποστεί ο Αγοραστής εξαιτίας της χρήσης του λογισμικού χρηματοπιστωτικού φορέα ή εξαιτίας κακόβουλου λογισμικού που έχει εγκατασταθεί με ή χωρίς τη βούλησή του στο σύστημά του, η Πωλήτρια συμφωνείται ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε ο Αγοραστής έχει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Πωλήτριας εξ αυτής της αιτίας.
13. Η Πωλήτρια δεν αποθηκεύει ούτε θα ζητήσει ποτέ να αποθηκεύσει δεδομένα πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του Αγοραστή, είτε μέσω του προφίλ-λογαριασμού χρήστη, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του διαδικτύου. Ο Αγοραστής υποχρεούται να γνωρίζει το ανωτέρω και να προστατεύεται από κάθε ενέργεια τρίτου που ενδεχομένως σφετεριζόμενος μη νόμιμα τα διακριτικά γνωρίσματα της Πωλήτριας ενδέχεται με οποιοδήποτε μέσο, αυτοματοποιημένο ή μη, ενεργητικής ή παθητικής ενεργοποίησης, του κακόβουλου λογισμικού συμπεριλαμβανόμενου, να απαιτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του Αγοραστή και κωδικούς ασφαλείας.
14. Σε κάθε περίπτωση η Πωλήτρια θα αποστείλει και θα παραδώσει τα πωληθέντα Προϊόντα στον συμφωνημένο χρόνο όχι με την καταχώρηση της εντολής εμβάσματος – μεταφοράς χρημάτων, αλλά από την πραγματική πίστωση στο λογαριασμό της της αξίας τους.
15. Ο Αγοραστής επιλέγει κατά τη αποστολή της παραγγελίας τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής των Προϊόντων: (α) είτε από κάποιο από τα κατάστημα της Πωλήτριας, είτε (β) με αποστολή στη διεύθυνση που θα υποδείξει στην Πωλήτρια κατά τη αποστολή της παραγγελίας.
16. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το αργότερο εντός 5 εργασίμων ημερών από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης τα Προϊόντα που θα έχει αγοράσει, αφού έχει καταβάλλει το αντίτιμο αγοράς τους, από τα καταστήματα της Πωλήτριας. Άλλως καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο καταστροφής τους. Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ως τρόπος εξόφλησης η αντικαταβολή, η Πωλήτρια παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας δεν υποχρεούται να φυλάσσει τα Προϊόντα για λογαριασμό του Αγοραστή, έχει δε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, χωρίς να αποκλείεται η αποζήτηση από τον Αγοραστή κάθε θετικής ζημίας που αυτή υπέστη για την προμήθεια των Προϊόντων.
17. Η Πωλήτρια αναλαμβάνει στην (β) ως άνω περίπτωση να μεταφέρει και να παραδώσει τα Προϊόντα στη διεύθυνση αυτή με δικό της μεταφορικό μέσο ή τρίτο συνεργαζόμενο φορέα (επιχείρηση ταχυμεταφορών). Τα Προϊόντα ταξιδεύουν με κίνδυνο της Πωλήτριας και ο Αγοραστής συμφωνεί και αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς, όπως αυτό αναλυτικά ορίζεται και γνωστοποιείται κατά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του στην Πωλήτρια.
18. Το κόστος μεταφοράς αποτελεί μέρος του συνολικού αντιτίμου – αξίας των προς πώληση Προϊόντων και η μη καταβολή του συνιστά μη εξόφληση της Πωλήτριας, της τελευταίας δικαιούμενης εξ αυτής της αιτίας να οχλήσει τον Αγοραστή να παραλάβει σε δήλωθήσα ημερομηνία τα πωληθέντα Προϊόντα από τα καταστήματά της. Σε περίπτωση άρνησης του Αγοραστή να παραλάβει τα Προϊόντα καθίσταται υπερήμερος και φέρει τον κίνδυνο της καταστροφής τους.
19. Πριν από την αποστολή των Προϊόντων η Πωλήτρια μπορεί να επικοινωνεί με τον Αγοραστή ακόμα και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος ο Αγοραστής έχει διαθέσει στην Πωλήτρια προς επεξεργασία, για να συμφωνηθούν ειδικότερα η ακριβής ώρα και ο τόπος της παράδοσης – παραλαβής.
20. Σε περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης των Προϊόντων είναι εσφαλμένη, ή για οποιονδήποτε λόγο η παράδοση και παραλαβή τους δεν πραγματοποιηθεί για λόγους που δεν βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής της Πωλήτριας και σε κάθε περίπτωση χωρίς δική της υπαιτιότητα, ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα επιβαρυνθεί με επιπρόσθετο κόστος σε κάθε επόμενη απόπειρα παράδοσης των Προϊόντων.
21. Η παραλαβή των Προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή από τρίτο πρόσωπο που ο ίδιος έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και γνωστοποιήσει στην Πωλήτρια. Σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι πλήρως ικανό προς δικαιοπραξία (ενήλικος).
22. Ο Αγοραστής ή τρίτο από αυτόν εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οφείλει κατά τη στιγμή της παράδοσης να ελέγξει τα προς παραλαβή Προϊόντα για εξωτερικά ελαττώματα ή άλλες εμφανείς φθορές.
23. Η Πωλήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει καμία αξίωση εναντίον της, για κάθε φθορά της περιουσίας του, ζημία, βλάβη σωματική ή απώλεια ζωής του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου υπ’ αυτού προστιθέντος προσώπου, ήθελε συμβεί εξαιτίας της χρήσης των Προϊόντων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υπαιτιότητας ή μη του Αγοραστή ή κάθε τρίτου παθόντα ως προς την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος.
24. Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει, ούτε υποχρεούται, ούτε παρέχει οποιουδήποτε είδους εγγύηση ή εξασφάλιση σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό αγοράς, τον τρόπο χρήσης των Προϊόντων, που εναπόκειται αποκλειστικά και μόνον στη διακριτική ευχέρεια του Αγοραστή και αποκλειστικά και μόνον στη δική του σφαίρα επιλογής.

ΣΤ. Υπαναχώρηση – Επιστροφές – Ελαττωματικά Προϊόντα

1. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα (άρθρο 4§10 Ν.2251/1994) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, εφόσον δεν έχει αποσυσκευάσει αυτά ή δεν τα έχει αναλώσει – φθείρει ή άλλως πώς, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Προϊόντα στην Πωλήτρια, αξιώνοντας την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, τοις μετρητοίς ή με παράδοση αξιογράφου, κατ’ απόλυτη επιλογή της Πωλήτριας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται πάντα εγγράφως, με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή προς την Πωλήτρια που θα αποστέλλεται, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά τα προς επιστροφή Προϊόντα και η αιτία της επιστροφής, με απαραίτητη προϋπόθεση την αποστολή της επιστολής στην Πωλήτρια είτε (α) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση dendrinosyan@hotmail.com με θέμα «Υπαναχώρηση άρθρο 4§10 Ν.2251/1994 », είτε (β) έντυπη επιστολή ως συνοδευτικό του προϊόντος, είτε (γ) με επίσκεψη στο Κατάστημα κατόπιν συνεννόησης με την Πωλήτρια και επί τόπου συμπλήρωση έντυπης επιστολής.
2. Στην περίπτωση αυτή ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι θα λάβει αποζημίωση ίση με την αξία του προϊόντος που επιστρέφει ασκώντας το ως άνω δικαίωμά του, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Πωλήτρια για να παραδώσει τα Προϊόντα (αν υφίστανται). Η επιστροφή των Προϊόντων θα γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας, συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό εκδόσεως της Πωλήτριας.
3. Η Πωλήτρια δικαιούται να μην παραλάβει τα προς επιστροφή λόγω υπαναχώρησης Προϊόντα, αν αυτά έχουν υποστεί φθορές και να μην επιστρέψει το αντίτιμο της αξίας τους στον Αγοραστή.
4. Η Πωλήτρια υποχρεούται, εφόσον κατά τα ανωτέρω παραλάβει τα επιστραφέντα Προϊόντα, να καταβάλει στον Αγοραστή την αξία τους τοις μετρητοίς, ή με παράδοση αξιογράφου, εντός το αργότερο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους.
5. Το δικαίωμα αυτό μπορεί ο Αγοραστής να το ασκήσει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την αποστολή της παραγγελίας, ακόμα και πριν του παραδοθούν τα προϊόντα, ή πριν καταβάλλει το αντίτιμο της αγοράς τους.
6. Αν ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παράδοση των Προϊόντων, και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έγγραφη όχληση της Πωλήτριας προς τούτο δεν επακολουθήσει η επιτυχής κατά τα ανωτέρω επιστροφή τους στην Πωλήτρια, τότε συμφωνείται από τώρα ότι η πράξη αυτή συνιστά ανάκληση της δήλωσης άσκησης του δικαιώματος αυτού και οριστική αποδοχή των Προϊόντων.
7. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος δεν περιορίζει τα δικαιώματα του Αγοραστή να ζητήσει την αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντων που εσφαλμένα εστάλησαν σε σχέση με την παραγγελία του, ή προϊόντων που φέρουν ελαττώματα (φθορές, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, κλπ), κεκαλυμμένα ή μη.
8. Τα Προϊόντα λογίζονται ως ελαττωματικά όταν δεν φέρουν τις συνομολογημένες ιδιότητες, έχουν φθορές, είναι μερικώς αναλωμένα, δεν έχουν στοιχεία προέλευσης (καλλιτέχνης – δημιουργός, πιστοποιητικό γνησιότητας, αν πρόκειται για μοναδικής ενσωμάτωσης) ή οδηγίες χρήσης, όπου αυτές κατά τη συνήθη πρακτική απαιτούνται.
9. Δεν λογίζονται ως ελαττωματικά Προϊόντα που εκ παραδρομής παράγγειλε ο Αγοραστής, ούτε Προϊόντα που υπέστησαν φθορές κατά την αποσυσκευασία από τον Αγοραστή, και εν γένει από δικές του, υπαίτιες ή μη, πράξεις ή παραλήψεις.
10. Ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει είτε την αντικατάσταση των Προϊόντων που είναι ελαττωματικά κατά αντικειμενική και δίκαιη κρίση, είτε τη μείωση τιμήματος αγοράς αναλογικά με τη βαρύτητα του ελαττώματος, είτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι η ευθύνη της Πωλήτριας περιορίζεται μέχρι τη συνολική αξία των Προϊόντων και δεν εκτείνεται πέραν αυτής ούτε σε άλλες θετικές ζημίες που ο τελευταίος δύναται να επικαλεστεί ότι υπέστη εξαιτίας του ελαττώματος ή των ελαττωμάτων, ούτε σε αποθετική του ζημία, ούτε σε άλλες βλάβες (π.χ. ηθική).
11. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής αποσταλούν Προϊόντα σε λανθασμένη ποσότητα από τη ζητηθείσα, τότε η Πωλήτρια αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την αποκατάσταση του σφάλματος. Ο Αγοραστής σε περίπτωση που αποσταλούν μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί να καταβάλει το αναλογούν τίμημα εντός 7 ημερολογιακών ημερών και να αγοράσει τα προϊόντα ή να ζητήσει την επιστροφή τους με την επιμέλεια της Πωλήτριας.
12. Σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής συμφωνεί ότι δεν δικαιούται, άλλως ρητά παραιτείται από κάθε άλλο δικαίωμα αποζημίωσης κατά της Πωλήτριας, η ευθύνη της οποίας περιορίζεται στην κατά τα ανωτέρω αποκατάσταση του ορθού των ποσοτήτων των Προϊόντων.
13. Η παρούσα παράγραφος και το παρόν δικαίωμα περί επιστροφής δεν εφαρμόζεται επί προϊόντων που αποτελούν κοσμήματα ή αξεσουάρ που φοριούνται και ως τέτοια κατά τη χρήση έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο δέρμα, εφόσον αποσυσκευαστούν, για λόγους προστασίας της υγείας κάθε επόμενου υποψήφιου αγοραστή. Στις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας των προϊόντων γίνεται δεκτό και η συμφωνείται ρητά ότι η επισκόπηση των αγορασθέντων μέσα από διάφανο περιτύλιγμα είναι επαρκής για την οριστική ή μη αποδοχή τους και την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης κατά το άρθρο 4§10 Ν.2251/1994.

Ζ. Ειδικές διατάξεις για Έργα Μοναδικής Ενσωμάτωσης

Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως κάθε νέο κτήτορα των προϊόντων, εφόσον πρόκειται για έργα μοναδικής ενσωμάτωσης για τα οποία του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό γνησιότητας, ότι το έργο / έργα που αποκτά είναι αυθεντικές δημιουργίες του δημιουργού καλλιτέχνη με την έννοια του άρθρου 5 του Ν.2121/1993, συνεπώς οφείλει να ενημερώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος Ελλάδος, για κάθε περαιτέρω μεταπώληση του (υλικού φορέα) του έργου, έτσι ώστε να μην αποκλείεται παρανόμως ο δημιουργός – καλλιτέχνης από το νόμιμο δικαίωμα παρακολούθησης που θεσπίζει ο Ν.2121/1993.

Η. Ειδικότερες Ευθύνες & Υποχρεώσεις του Αγοραστή – Χρήστη

1. Πέραν των ευθυνών και υποχρεώσεων του Αγοραστή όπως συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ανωτέρω, ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Πωλήτρια για κάθε ζημία και βλάβη που θα θα υποστεί η τελευταία εξαιτίας δόλιας ή βαριάς αμελούς συμπεριφοράς του πρώτου, να της καταβάλει κάθε τι που θα διαταχθεί δικαστικά ή θα συμβιβαστεί εξωδικαστικά να καταβάλλει σε τρίτα πρόσωπα εξαιτίας δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς του Αγοραστή. Η παρούσα ρήτρα δικονομικής εγγύησης εφαρμόζεται και υπέρ κάθε άλλου προσώπου, φυσικού η νομικού, που είναι εργαζόμενος, αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος ή εν γένει προστηθείς της Πωλήτριας.
2. Ειδικά για τη χρήση της ιστοσελίδας, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει χρήση των υπηρεσιών της και να πλοηγείται σε αυτήν όπως η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη απαιτούν, να μην παραβιάζει αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες του Καταστήματος την γενική υποχρέωση τήρησης ηθικής και δεοντολογίας των Χρηστών του Διαδικτύου, να μην επιχειρεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στον εξυπηρετητή που φιλοξενείται το Κατάστημα ή στο επίπεδο της Διαχείρισης αυτού, να μην δημιουργεί τεχνητή κίνηση στο διακομιστή και εν γένει να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει την ιστοσελίδα (Κατάστημα) εκτός λειτουργίας, ή να υποβαθμίσει το χρόνο απόκρισής της, ή την ταχύτητά της, ή τη διασύνδεσή της με τη βάση δεδομένων της, η να διακινδυνεύσει τα ανωτέρω, είτε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) είτε μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), είτε δια κάθε σήμερα γνωστού ή και άγνωστου τρόπου θα μπορούσε αιτιωδώς να επιτευχθεί ή να διακινδυνευθεί να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα.
3. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διατίθενται «ως έχουν» και η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, ούτε εγγυάται συνολικά: α) την ακρίβεια, ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της καθολικά, β) το περιεχόμενο το οποίο τυχόν προέρχεται από τρίτους και εισάγεται αυτόματα σε αυτήν ή παραπέμπει σε άλλους ιστοχώρους (υπερσύνδεσμοι), γ) ότι η ιστοσελίδα διατίθεται μέσω εξυπηρετητή, απαλλαγμένο από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές.
4. Ο Αγοραστής και ο κάθε χρήστης του Καταστήματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας από ιούς, κακόβουλο κώδικα ή άλλες παρεμφερείς εφαρμογές. Στο Κατάστημα παρατίθενται υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους ιστοχώρους αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Η παράθεση ενός υπερσυνδέσμου από μόνη της, δεν συνεπάγεται ότι η Πωλήτρια γνωρίζει, ή εγκρίνει, ή αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοχώρων στους οποίους παραπέμπουν οι υπερσύνδεσμοι. Η Πωλήτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με οποιασδήποτε μορφής βλάβη προκληθεί σε χρήστη του Καταστήματος, αμέσως ή εμμέσως συνδεόμενης με τη χρήση του και την ανάκτηση του περιεχομένου του.
5. Μη αποκλειόμενων των νομίμων χρήσεων του περιεχομένου του Καταστήματος, δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μόνιμα σε μέσο αποθήκευσης, η εκτύπωση ή η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο το σύνολο ή μέρος ή την αποτύπωση (layout) του Καταστήματος για σκοπούς ξένους με αυτούς που συνάδουν με τη νόμιμη χρήση του.

Θ. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης με την Πωλήτρια δια του Καταστήματος, υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία “καρτέλα πελάτου” όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και έκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με την Πωλήτρια.
2. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στην Πωλήτρια αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της Πωλήτριας για αποζήτηση αποζημίωσης από τον Αγοραστή για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.
3. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Πωλήτρια δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.
4. Η Πωλήτρια έχει στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο Αγοραστής στην καρτέλα πελάτου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής Προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και καθίσταται ως εκ τούτου υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Ν.2472/1997. Κάθε χρήση η επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο Κατάστημα, στην οποία προβαίνει η Πωλήτρια, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.2472/1997 και ο Ν.3471/2006, όπως τροποποιημένοι σήμερα ισχύουν.
5. Ο Αγοραστής έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση της Πωλήτριας.
6. Εφόσον ο Αγοραστής επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν από το Κατάστημα, μπορεί να επικοινωνήσει με την Πωλήτρια δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη “λήθη” (right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το Κατάστημα που φυλάσσονται στους διακομιστές της Πωλήτριας. Η Πωλήτρια θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Αγοραστή. Ο Αγοραστής ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.
7. Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997), ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με την Πωλήτρια και το εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή ώρες Και ώρες 09.00 με 17.00 στο 6938.18.56.69., ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση dendrinosyan@hotmail.com με «Προβολή Αντιρρήσεων άρθρο 13 Ν. 2472/1997»
8. Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία της Πωλήτριας με τους Αγοραστές με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα Προϊόντα που η Πωλήτρια διαθέτει μέσα από το Κατάστημα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.3671/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 172 του ν. 4070/2012 και σε συνδυασμό με την οδηγία της ΑΠΔΠΧ 2/2011, η Πωλήτρια δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των Αγοραστών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, καθώς συμφωνείται ότι παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται έκαστος Αγοραστής (opt-out / unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση, καθώς και σε κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο Αγοραστής αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.
9. Ο Αγοραστής συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Πωλήτρια ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο ποια Προϊόντα αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους Προϊόντων του Καταστήματος.
10. Ο Αγοραστής αποδέχεται και γνωρίζει ότι το Κατάστημα για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού -προφίλ πελάτου, για την πραγματοποίηση – σύναψη συμβάσεων πώλησης και εν γένει τη λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη “cache” που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης – φυλλομέτρησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου “cookies” τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση – φυλλομέτρηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Καταστήματος και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Αγοραστή.
11. Τα αρχεία αυτά είναι τα εξής:

Origin – provider Cookie name Utilization time
Google.com ga 2 years from set/update
Everythinginart.com snp_snppopup-welcome Session
Everythinginart.com viewed_cookie_policy 1 year from set/update
Everythinginart.com woocommerce_recently_viewed Session
Everythinginart.com wordpress_test_cookie Session

11. Ο Αγοραστής αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στο Κατάστημα.
12. Ο Αγοραστής γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του λογισμικού φυλλομέτρησης – περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα – επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Αγοραστής γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης δια του Καταστήματος με την Πωλήτρια, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των “cookies”.

I. Βιομηχανική & Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Τα λογότυπα και εμπορικά σήματα που έχουν αναρτηθεί στο Κατάστημα, είτε δια των απεικονίσεων Προϊόντων, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν βιομηχανική & Πνευματική ιδιοκτησία της Πωλήτριας.
2. Η Πωλήτρια είναι δικαιούχος κάθε δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας με την έννοια του εφαρμοζόμενου εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στο Κατάστημα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά την ονομασία και το λογότυπο αυτού “EVERYTHING.IN.ART”, το λογότυπο απεικόνισης της ονομασίας, την ειδικότερη μέθοδο πραγματοποίησης συναλλαγών, κλπ.
3. Δεν είναι επιτρεπτή η οποιαδήποτε μεταφόρτωση – εξαγωγή εικόνων από το Κατάστημα, είτε αφορούν Προϊόντα, είτε δομικά γραφικά της παρουσίασης της μορφής του καταστήματος στους Αγοραστές, χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεση της Πωλήτριας.
4. Επί των κειμένων και φωτογραφιών που αναρτώνται και ενσωματώνονται στο Κατάστημα, η Πωλήτρια ως μοναδική δημιουργός ή αποκλειστική δικαιούχος τους, φέρει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (ηθικών ή / και περιουσιακών) κατά τις διατάξεις του Ν.2121/1993, όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Μερική ή καθολική αναδημοσίευση μόνο των κειμένων στο διαδίκτυο ή σε άλλο έγγραφο επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, έμμεσους ή άμεσους, χωρίς καμία παρέμβαση ή αλλοίωση στο περιεχόμενο εκάστου κειμένου και με την υποχρέωση παράθεσης αναφοράς στην πηγή, δηλαδή την ιστοσελίδα “everythinginart.com”. Κάθε άλλου είδους χρήση των κειμένων αυτών επιτρέπεται μόνον με ρητή έγγραφη ειδικότερη συμφωνία της Πωλήτριας.
6. Ο ως άνω τρόπος διάθεσης του περιεχομένου εφαρμόζεται μόνο ως προς τα κείμενα των ενοτήτων του ιστολογίου και της παρουσίασης των καλλιτεχνών (δεν περιλαμβάνει και τις εικόνες) και τελεί σε εκούσιο περιορισμό των εκ του Ν.2121/1993 δικαιωμάτων και αποτυπώνεται νομικά στο ακριβές περιεχόμενο της άδειας Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece (CC BY-NC-ND 3.0 GR) [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.en_US] .
7. Oυδεμία άλλη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο έντυπο ή ηλεκτρονικό επιτρέπεται χωρίς τη συναίνεση της Πωλήτριας κατά τα ανωτέρω, πλην των διαθέσιμων στην παρούσα ιστοσελίδα μεθόδων αναδημοσίευσης σε κοινωνικά δίκτυα, με αυτόματη αντιγραφή του περιεχομένου, του υπερσυνδέσμου που παραπέμπει σε αυτό ή με ροές ειδήσεων (RSS). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ενεργοποιημένη δυνατότητα αυτόματης κατά τα ανωτέρω αναδημοσίευσης – κοινοποίησης, τεκμαίρεται η απαγόρευση της δικαιούχου Πωλήτριας προς τούτο.

ΙΑ. Ανωτέρα Βία

1. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον Αστικό Κώδικα και από τη Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων, το οποίο διαρκεί για περισσότερες από 15 συνεχόμενες μέρες, έκαστο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να υπαναχωρήσει αζημίως από κάθε σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί δια του Καταστήματος και αιτιωδώς, ήτοι λόγω του γεγονότος αυτού, δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται από την Πωλήτρια στον Αγοραστή, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης.
2. Η Πωλήτρια δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία του Καταστήματος και να μη δέχεται νέες παραγγελίες όσο διαρκεί ένα γεγονός ανωτέρας βίας χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση των Αγοραστών.

ΙΒ. Τελικές Διατάξεις

1. Η Σύμβαση τίθεται στους Αγοραστές “όπως είναι”. Η δήλωση βούλησης του Αγοραστή με περιεχόμενο την αποδοχή της συνίσταται στην πλοήγηση στο Κατάστημα (browse wrap) και στη υποβολή των παραγγελιών (click wrap) προς την Πωλήτρια. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή της Σύμβασης δεν χωρεί.
2. Άρνηση αποδοχής της Σύμβασης συνεπάγεται την υποχρέωση των Αγοραστών να παύσουν κάθε χρήση της (φυλλομέτρηση – πλοήγηση) και να μην υποβάλλουν καμία παραγγελία προς σύναψη σύμβασης πώλησης.
3. Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και κάθε σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ των Αγοραστών και της Πωλήτριας δια του Καταστήματος, τα μέρη συμφωνούν από σήμερα να προσφύγουν στο θεσμό της διαμεσολάβησης, σύμφωνα με το Ν. 3898/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010): “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”, όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012). Εφόσον δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί η διαφορά, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
4. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις της παρούσας κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο της Σύμβασης.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση είναι σε ισχύ και καταλαμβάνει όλα τα θέματα που ρυθμίζει από 01 Ιουνίου 2015 και εφεξής, ενώ καταργεί και υπερισχύει για το μέλλον κάθε προηγούμενης.

Version A2
Χαλάνδρι, 23 Ιανουαρίου 2018